Make your own free website on Tripod.com

คณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(วาระปี 2543 – 2544)

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์ระพีพงศ์ วงศ์ดี

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

นายสัตวแพทย์กอง นนทปัทมดุลย์

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิงปนันท์ ธนเจริญวัชร

สัตวแพทย์หญิง ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์

สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา สุรทัต์

สัตวแพทย์หญิงคนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์

สัตวแพทย์หญิงคณารัตน์ หรินทรานนท์

นายสัตวแพทย์ธีรภาพ อรุณไพโรจน์

นายสัตวแพทย์ณฤต พุฒิกุลางกูร

สัตวแพทย์หญิงอรพันธ์ ภาสวรกุล

นายสัตวแพทย์เสริมพันธุ์ สุนทรชาติ

ร.อ.สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิ์รัตน์

สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ

นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล

สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ

สัตวแพทย์หญิง ดร.สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน

นายสัตวแพทย์แสงชัย ธิติชาญกมล

นายสัตวแพทย์ธนวรรษ เทียนสิน

นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์

นายสัตวแพทย์โสภณ เมืองเจริญ

ผศ.นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร

ผู้แทนบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้แทนบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสมาคมฯ

อุปนายกฯ

อุปนายกฯ

เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เผยแพร่วิชาการ

ผู้ช่วยเผยแพร่วิชาการ

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทะเบียน

ผู้ช่วยนายทะเบียน

วิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์

ปฏิคม

ผู้ช่วยปฏิคม

ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

สาราณียกร

ผู้ช่วยสาราณียกร

บรรณารักษ์

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ

กรรมการกลางสามัญ