Make your own free website on Tripod.com

กำหนดการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2542


วันพุธที่  27  ตุลาคม  2542

ภาคเช้า

8.30 . ลงทะเบียน และน้ำชา - กาแฟ

ห้อง Ballroom AB

9.30 . พิธีเปิด

                ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ

                ผศ.สพ..ดร.มีนา  สาริกะภูติ  กล่าวรายงาน

                ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม  เอ่งฉ้วน

กล่าวเปิดงานและเปิดนิทรรศการฯ

9.45 . พิธีแสดงความยินดี

                นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2542

                .สพ..ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา                       

10.00. พิธีมอบทุนการศึกษาสัตวแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2542

                         -  ทุน ศ..สพ.ดร.เชื้อ - ถมรัตน์ ว่องส่งสาร

                         -  ทุน สพ.สรร อักษรานุเคราะห์

                         -  ทุน สำเนียง  ศรมณี

                         -  ทุน หลวงชัยอัศวรักษ์

                         -  ทุน ขุนวิจิตรพาหนการ

                         -  ทุน ดร.อาร์.พี.โยนส์

                         -  ทุน พระยาอาหารบริรักษ์  (ผ่อง   โพธิสุนทร)

                         -  ทุน รศ.สพ..วรรณี  เมืองเจริญ

                          -  ทุน สพ.. รุ่น 25

                         -  ทุน น.สพ.จรัส  สืบแสง

                         -  ทุน น.สพ.ดร.ทศพร  สุทธิคำ

                         -  ทุนยงศักดิ์  คณาธนะวณิชย์

10.25. พิธีประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2542

                         -  สาขาวิชาการ

                                รศ..สพ.ดร.กิจจา  อุไรรงค์

                         -  สาขาธุรกิจ

                                .สพ. มาโนช   เฟื่องฟูพงศ์

                                .สพ. นพพร    วายุโชติ

                         -  สาขาเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม

                                รศ.สพ..ดร.อัจฉริยา  ไศละสูต

11.00. ปาฐกถาพิเศษ

                ตามรอยพระยุคลบาท บนเส้นทางแห่งความพอเพียง

                วิทยากร :  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ

                                รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน

                                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12.00 . อาหารกลางวันที่ห้อง Jupiter

ภาคบ่าย

ห้อง Ballrom AB

13.00 . อภิปราย

                สุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติ                        

                ผู้ดำเนินรายการ : คุณจุฬารัตน์   เสรีเชษฐพงษ์

                วิทยากร : รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน

                              แพทย์หญิงสุภาณี  ศุกระฤกษ์

                                   นายแพทย์ บรรจบ  ชุนหสวัสดิกุล

15.30  .  น้ำชา-กาแฟ

 

พฤหัสบดีที่  28  ตุลาคม  2542

ภาคเช้า

ห้อง Ballroom A

8.30 - 10.30.        เสนอผลงานทางวิชาการผสมผสานและสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          ประธาน : ..สพ.พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป

8.30.ปาราสิตในช้างเลี้ยงไทย  1) การสำรวจพยาธิในเลือดและโรคท็อกโซพลาสโมซิส                             

                ดรุณี   ทันตสุวรรณ และคณะ  

8.45.การสกัดและสมบัติบางประการของโปรตีนในอะมีโบไซต์ไลเสตของแมงดาจาน (Tachypleus gigas)

                มีนา    สาริกะภูติ      และคณะ 

9.00.ความไวของยาต้านจุลชีพต่อเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากเนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อไก่ และ หนูใน

ประเทศไทย

                สุมาลี   บุญมา และคณะ                          

9.15.บรรยายพิเศษ

                Leptospirosis ในปศุสัตว์

                วิทยากร : สพ..ดวงใจ  สุวรรณ์เจริญ

9.45.การตรวจโรคเลปโตสไปโรซีสด้วยวิธีการทางซีรั่มวิทยาในสัตว์ ระหว่างปี 2540-2541  

                ดวงใจ   สุวรรณ์เจริญ และคณะ               

10.00.ขนาดฟาร์ม องค์ประกอบของฝูงและอัตราการคัดทิ้งของประชากรโคนม ในจังหวัดเชียงใหม่

                เลิศรัก   ศรีกิจการ และคณะ                    

10.15. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะไม่เป็นสัดหลังคลอดในโคนม            

                กฤษณ์   บุญพิทักษ์ และคณะ   

10.30. พัก น้ำชา - กาแฟ

10.45 - 12.00.  เสนอผลงานทางวิชาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          ประธาน : .สพ.สัมพันธ์  สิงหจันทร์

10.45. อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อสรีรวิทยาและความสมบูรณ์พันธุ์โคนมจังหวัดพัทลุง

                สิรพงศ์   ศิริรักษ์ และคณะ                                     

11.00 .การใช้สมุนไพรรักษาโรคปากและเท้าเปื่อย

                สุรินทร์   จิตราสวัสดิ์

11.15.แอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในโคหลังการฉีดวัคซีนชนิดรวม 3 ไทป์

(โอ, เอ และเอเซียวัน)

                วีรชัย   วิโรจน์แสงอรุณ และคณะ

11.30.การศึกษาย้อนหลังการปนเปื้อนของไข่พยาธิในอุจจาระโคนมและประสิทธิภาพการใช้ยา

อัลเบนดาโซล ในการป้องกัน       ในเขตอำเภอกำแพงแสน ระหว่างเดือน พ..-.. 2541

                นิกร   ทองทิพย์ และคณะ                        

11.45. รายงานสัตว์ป่วย : เนื้อเยื่อไขมันตายในแพะนม                                                           

บรรจง   จงรักษ์วัฒนา และคณะ

12.00. อาหารกลางวันที่ห้อง Jupiter

ห้อง Ballroom C

8.30 - 10.30 . เสนอผลงานวิชาการสัตว์น้ำ

          ประธาน : รศ..สพ.ระบิล  รัตนพานี

8.30.การศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาของปลาทองที่เสียสมดุลย์                            

อัจฉริยา   ไศละสูต และคณะ

8.45.โรคทริพาโนโซมในปลาบู่ทราย - รายงานสัตว์ป่วย                                         

จิรศักดิ์   ตั้งตรงไพโรจน์ และคณะ                                                          

9.00.จุลพยาธิวิทยาของทริปพาโนพลาสมา บอแรลลีในปลาคาร์พ                            

สำราญ   บรรณจิรกุล และคณะ

9.15.การเปรียบเทียบการใช้สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดในตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน

                วิศณุ   บุญญาวิวัฒน์ และคณะ 

9.30.การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคท้องบวมของหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง (Haliotis asinina)         

                นันทริกา   ชันซื่อ และคณะ

9.45.การศึกษาการตายของเซลล์แบบวิธี apoptosis โดยไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดวงขาว

(Systemic ectodermal and mesodermal baculovirus)        ในกุ้งกุลาดำโดยการฉีดเชื้อพิษ

                ธีระพล   ศิรินฤมิตร และคณะ  

10.00.การศึกษาความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio spp. ที่แยกได้จากกุ้งกุลาดำและ

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยวิธี agar dilution technique

                เกรียงศักดิ์   สายธนู และคณะ   

10.15.เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโรคดวงขาวจากเนื้อเยื่อปู (Sesarma sp.)

โดยวิธีปฏิกริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส

                เจนนุช   ว่องธวัชชัย และคณะ

10.30.พัก น้ำชา - กาแฟ       

10.45.บรรยายพิเศษ

                มอก. 7001 - 2540 : บทบาทใหม่ของสัตวแพทย์ยุคสหัสวรรษ

                วิทยากร : รศ..สพ. ดานิศ  ทวีติยานนท์

12.00. อาหารกลางวันที่ห้อง Jupiter

ห้อง Boardroom

9.00 - 16.00. การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเซีย

 (FAVA)

ภาคบ่าย

ห้อง Ballroom A

13.00. บรรยายพิเศษ

                Schistosomiasis ในโค

                วิทยากร : อาจารย์ น.สพ. ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

13.30 - 14.30. เสนอผลงานวิชาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          ประธาน : อาจารย์ น.สพ.ดร.ธนู  ภิญโญภูมิมินทร์

13.30. การวิเคราะห์เส้นโค้งน้ำนมแพะลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียน         

                ชัชวาล   วิริยะสมบัติ และคณะ

13.45.การย้ายฝากตัวอ่อนในแพะโดยเทคนิคการเจาะผ่านทางหน้าท้อง   

                จุรีย์รัตน์   สำเร็จประสงค์ และคณะ         

14.00. ประโยชน์ใช้ของอิเลคโตรโฟรีซีสแบบพอลิอะคริลาไมด์เจล 1 มิติ และ 2 มิติ เพื่อจำแนก

ชนิดของพยาธิเซททาเรียในโค-กระบือ

                ปิยะรัตน์   ศุภชลัสถ์

14.15. การใช้และประโยชน์ของวิธี Polymerase chain reaction (PCR)     ในการวินิจฉัยการติดเชื้อ

Bovine leukemia virus (BLV)       

                วรวิทย์   วัชชวัลคุ และคณะ     

14.30. พัก น้ำชา - กาแฟ

14.45 - 16.30. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกชมรมสัตวแพทย์

          ผู้ประกอบการด้านโคนมแห่งประเทศไทย

                และเสนอผลงานวิชาการ

                แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันยาปฎิชีวนะตกค้างในน้ำนมดิบของศูนย์

รับน้ำนม

                ธนู   ภิญโญภูมิมินทร์ และคณะ               

ห้อง Ballroom C

13.00 - 14.30. เสนอผลงานวิชาการสัตว์ปีก

          ประธาน : ..สพ.ดร.เชิดชัย   รัตนเศรษฐากุล

13.00. ประสิทธิภาพของยา SCP + TMP ต่อการควบคุมโรคลิวโคไซโตซูโนซีส ในฝูงไก่กระทง

                นิศิษฐ  จันทร์ทรง    

13.15.การสำรวจความชุกของเชื้อ chicken anemia virus (CAV) ในไก่กระทงโดยใช้วิธี

Polymerase chain reaction (PCR)

                วรวิทย์   วัชชวัลคุ และคณะ

13.30.รายงานสัตว์ป่วย เรื่อง การตรวจพบเชื้อ Avian leulcosis virus subgroup J ในไก่พันธุ์      

                วรวิทย์   วัชชวัลคุ และคณะ                                     

13.45.การแพร่ระบาดของเชื้อ Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) ในไก่เนื้อ

                ศศิธร   คณะรัตน์ และคณะ     

14.00 .สภาวะโรคติดเชื้อพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช                            

เชาวลิต   ธานีโต และคณะ       

14.15 .การตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลในนกกระจอกเทศ              

                นิมิตร   เชื้อเงิน และคณะ

14.30.พัก น้ำชา - กาแฟ

14.45 - 16.30. อภิปราย

                ไก่แตกไซส์

                ผู้ดำเนินรายการ : .สพ.ประเทือง  สุดสาคร

                วิทยากร : คุณประจิตต์  อุดหนุน

                                 รศ..สพ.ดร.จิโรจ  ศศิปรียจันทร์

                                 ผศ..สพ.ดร.กฤษ  อังคนาพร

 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2542

ภาคเช้า

ห้อง Ballroom A

8.30 - 10.30. เสนอผลงานวิชาการสุกร

          ประธาน : ..สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต

8.30.บรรยายพิเศษ

                Molecular Diagnosis in Veterinary Medicine

                วิทยากร : อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีระพล  ศิรินฤมิตร

9.00.การพัฒนาวิธี In situ hybridization และวิธี Peroxidaseantiperoxidase ในการ ตรวจหาเชื้อ

เซอร์โคไวรัส (Porcine circovirus) ในเนื้อเยื่อที่แช่ในฟอร์มาลิน และฝังด้วยพาราฟิน

                การพัฒนาวิธี In situ hybridization ในการตรวจหาเชื้อ Porcine reproductive and

respiratory syndrome  virus (PRRSV) ในเนื้อเยื่อที่แช่ในฟอร์มาลินและฝังด้วยพาราฟินโดย

ใช้ Fluorescein-labeled RNA probe

                ธีระพล     ศิรินฤมิตร และคณะ

9.15.การพัฒนาวิธี Polymerase chain reaction (PCR) เพื่อหาเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร

(Porcine circovirus) ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยใช้ตัวอย่างจากเลือดสุกร       

                การพัฒนาวิธี PCR เพื่อตรวจหาเชื้อเซอร์โคไวรัสจากเนื้อเยื่อสุกรที่เป็นโรค PMWS และ

เปรียบเทียบลำดับเบสของเชื้อเซอร์โคไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

                วรวิทย์  วัชชวัลคุ และคณะ

9.30.รายงานการตรวจพบการติดเชื้อ Circovirus ในสุกรในประเทศไทย                              

รชฎ   ตันติเลิศเจริญ และคณะ 

9.45.การศึกษาการติดเชื้อ Porcine  circovirus ในสุกรในประเทศไทย                              

ตวงทอง  ปัจฉิมะศิริ และคณะ 

10.00 .การเพาะเลี้ยงเชื้อเซอร์โคไวรัส type 2 (Porcine circovirus type II) จากเนื้อเยื่อสุกรที่เป็น

โรค Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) โดยใช้ Porcine kidney cell

line -15 (PK-15) และเซลล์ชนิดต่าง ๆ

                ธีระพล   ศิรินฤมิตร และคณะ

10.15. การศึกษาความไวยาของเชื้อ Salmonella cholerasuis และ Hemolytic              E.coli จาก สุกร

ผ่าซากระหว่างปี พ.. 2538 - 2541

                พิชัย   จิรวัฒนาพงศ์ และคณะ

10.30.พัก น้ำชา - กาแฟ

10.45 - 12.00. เสนอผลงานวิชาการสุกร

          ประธาน : รศ..สพ.ดร.กิจจา  อุไรรงค์

10.45. การศึกษาสายพันธุ์และความไวต่อยาของเชื้อ Streptococcus suisในสุกร ระหว่างปี พ..

2537-2542

                ศรีสมัย   วิริยะรัมภะ และคณะ     

11.00.ผลการใช้วัคซีนป้องกันโรคไมโคพลาสม่าร่วมกับการใช้ยาลินโคไมซิน-คลอเตตร้าผสม

อาหารใน สุกรขุน

                อธิภู  นันทประเสริฐ และคณะ

11.15.ระดับยาอ๊อกซิเตตร้าไซคลินชนิดออกฤทธิ์นานในซีรั่มแม่สุกรภายหลังฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 

                อธิภู   นันทประเสริฐ และคณะ

11.30.สมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรดูดนมที่ได้รับอาหารลูกสุกรเลียรางสูตรพิเศษ

เป็นเวลานาน 32 วัน                                 

                อธิภู   นันทประเสริฐ และคณะ

11.45.สมรรถภาพการเจริญเติบโตและอาการท้องเสียในสุกรหลังหย่านมที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริม

เอ็นไซม์

                อธิภู   นันทประเสริฐ และคณะ

12.00.อาหารกลางวัน ที่ห้อง Jupiter

ห้อง Ballroom C

8.30.    บรรยายพิเศษ

                An Overview of Canine Tumor : Molecular Basis of Cancer

                วิทยากร : อาจารย์ น.สพ.ดร.อนุเทพ  รังสีพิพัฒน์

9.00 - 10.30.  เสนอผลงานวิชาการสัตว์เลี้ยง

          ประธาน : ผศ.สพ..พรรณจิตต์  นิลกำแหง

9.00.การศึกษาทางอิมมูนโนฮิสโตเคมีของพยาธิสภาพสมองที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อโรค

ไข้หัดสุนัข

                อนุเทพ   รังสีพิพัฒน์ และคณะ

9.15.การวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัขด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส ตอนที่ 1               

สรรพสิริ   สิริพรประเสริฐ และคณะ

9.30.การวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัขด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส ตอนที่ 2               

อนุเทพ   รังสีพิพัฒน์ และคณะ

9.45.การวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัขโดยใช้พลาสม่าครั้งเดียวในสุนัขป่วย                      

พูลทรัพย์   รุ่งนิศากร และคณะ                

10.00 .การเปรียบเทียบผลการทำหมันสุนัขเพศเมียโดยใช้วัสดุเย็บผิวหนังชนิดต่าง ๆ                               

                ตะวัน  เอื้อความดี และคณะ

10.15. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำหมันสุนัขของเจ้าของสุนัขในกรุงเทพมหานคร                              

                ธานินทร์   สันติวัฒนธรรม                      

10.30. พัก น้ำชา - กาแฟ

10.45. บรรยายพิเศษ

                DNA Vaccine

                วิทยากร : อาจารย์ สพ..ดร.สันนิภา  สุรทัตต์

11.15 - 12.00. เสนอผลงานวิชาการสัตว์เลี้ยง

          ประธาน : ผศ..สพ.ดร.สุพจน์  เมธิยะพันธ์

11.15. รายงานสัตว์ป่วย : เนื้องอกในลำไส้เล็กชนิด adenocarcinoma ในสุนัข  

สาโรช   จรรยาแพทย์ และคณะ

11.30 .Finasteride (ProscarTM) ลดขนาดของต่อมลูกหมากในโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขโดยวิธี

Programmed cell death (apoptosis)

                เกษกนก     ศิรินฤมิตร และคณะ               

11.45.การรักษาโรคกระจกตาอักเสบชนิดติดสีในสุนัข โดยใช้ Cyclosporin A : การศึกษาย้อนหลัง

                กัมปนาท   สุนทรวิภาต และคณะ                

12.00.  อาหารกลางวันที่ห้อง Jupiter

ภาคบ่าย

ห้อง Ballroom AB

13.30 - 16.00. อภิปรายพิเศษ

          ขอคิดด้วยคน :

                เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยด้านอาหารการกินได้อย่างไร?       

                ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง

 

16.00.พิธีปิด

                โดย น.สพ.มาโนช  เฟื่องฟูพงศ์

                นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

16.30. งานเลี้ยงต้อนรับสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โถงนิทรรศการ

-----------------------------------------------

 

การแสดงนิทรรศการ

 

บริเวณโถงนิทรรศการ

พุธที่ 27 - ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2542   เวลา 9.00 - 16.00.

                :  การแสดงนิทรรศการเหรียญเฉลิมพระเกียรติโดยความร่วมมือ

                   ของกรมธนารักษ์

                :  การแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานสัตวแพทย์ตัวอย่าง

                   ประจำปี 2542

                :  การแสดงนิทรรศการเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

                   ด้วยความร่วมมือของที่เกี่ยวข้อง

การแสดงผลงานทางวิชาการแบบแผ่นภาพจำนวน 10 เรื่อง

ผู้เสนอผลงานจะอยู่ประจำบอร์ด ระหว่างเวลา 12.30 - 13.30.

P1     การตรวจพบโรคพาราทูเบอคูโลซิสทางซีรั่มวิทยาในโคในภาคเหนือ

                ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.. 2537 - 2541

                ชัยวัธน์ วิทูระกูล และคณะ                       

P2         การศึกษาย้อนหลังค่าโลหิตวิทยาของโคที่ติดเชื้อบาบิเซีย                                                             

         วันดี   รุ่งรัตนาอุบล และคณะ      

P3         การสังเกตลักษณะทางคลินิคและชีวเคมีในโคนมที่ถูกเหนี่ยวนำ

                โดยการทดลองให้เกิดภาวะ fatty liver

                ธีระ    รักความสุข และคณะ                    

P4         การตกค้างของเอนโรฟล็อกซาซินในเนื้อไก่                                                  

                สุจิตตรา   พงศ์วิวัฒน์ และคณะ

P5         การศึกษาอาการและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตในสุนัขที่ติดเชื้อ Hepatozoon canis                

                อารีย์   ทยานานุภัทร์ และคณะ                                 

P6         ปัญหาฝีในตับสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อแอสเปอร์จิลัส                                                  

                กวิน   วงษ์หงษ์                       

P7     การศึกษาตำแหน่งส่วนปลายของโครโมโซม (telomeres)

                ในเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae)

                โดยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)

                ดวงสมร   สุวัฑฒน และคณะ

P8     การศึกษาสถาบัน ตอนที่ 1 : งานของบัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 6 และ 7                                    

                สุทธิศักดิ์   นพวิญญูวงศ์

P9     การแยกเชื้อไวรัส Equine  herpesvirus จากลูกม้าแท้ง                                                         

                รื่นฤดี       บุญยะโหตระ และคณะ

P10    การศึกษาย้อนหลังเรื่องผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน

                โรคไข้สมองอักเสบ ในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.. 2536 - 2541

                ฉันทนี   บูรณะไทย และคณะ

 

สพ.ส.ท.| บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อ | websiteอื่น | กลับไปหน้าแรก