Make your own free website on Tripod.com

ขอเชิญเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์
ครั้งที่ 26 ประจำปี 2543

วันที่ 15-16-17 พฤศจิกายน 2543
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต


วิทยาการก้าวไกล... ปลอดภัยผู้บริโภค... ทันโลกการส่งออก...

บทบาทที่เปลี่ยนไปของสัตวแพทย์...วันนี้
กำหนดเวลาการประชุม - ระหว่างวันที่ 15-16-17 พฤศจิกายน 2543
สถานที่ประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
รูปแบบของการประชุม - การบรรยายพิเศษ การอภิปราย
- การนำเสนอผลงานในห้องประชุม
- การนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
- นิทรรศการเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ
การเสนอผลงานวิจัย - กำหนดส่งบทคัดย่อ ภายใน 15 สิงหาคม 2543
- กำหนดส่งเรื่องเต็ม ภายใน 15 กันยายน 2543
การลงทะเบียน - ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 15 ตุลาคม 2543
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับแนบค่าลงทะเบียน สั่งจ่ายสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- ค่าทะเบียน
ที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จองที่พัก โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง แจ้งว่า "เข้าร่วมการประชุมของสัตวแพทยสมาคมฯ"
โรงแรมมิราเคิล (โทร. 575-5599)
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น (โทร. 551-1291-9)

"52 ปี มุ่งมั่น สร้างสรรค์กว้างไกล สมาคมร่วมใจ สัตวแพทย์ไทยพัฒนา"

| สัตวแพทยสมาคม | บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม |
| ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อสมาคม | websiteอื่น | มีอะไรใหม่ | กลับไปหน้าแรก |