Make your own free website on Tripod.com


สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ฯ

ร่วมกับ จ.ส.100
เสนอ
จ.ส.100-11.jpg (9538 bytes)

อีกบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์
สู่สังคมคนรักสัตว์
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


เรา...สัตวแพทย์ กับ… โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส. 100

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ทางคลื่นวิทยุ จ.ส. 100 บทบาท สัตวแพทย์ได้รับการ จารึกอีกครั้งในฐานะคุณหมอผู้มีเมตตาและรับผิดชอบ ต่อสังคม” สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยและ จ.ส.100 ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างสรรค์

“โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส. 100”   ในลักษณะ

  • ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ สัตว์ป่วยยามวิกาล ฉุกเฉินทางโทรศัพท์
  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • เผยแพร่บทบาทสัตวแพทย์ต่อชีวิตประจำวัน ในด้าน สัตวแพทย์สาธารณสุขกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า

รูปแบบการดำเนินงาน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาสุขภาพสัตว์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาสัตว์

ก. กลุ่มสัตว์เลี้ยง / สัตวแพทย์สาธารณสุข (สุนัข/แมว/นก)
ข. กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ / สัตวแพทย์สาธารณสุข   (โค/กระบือ/สุกร/เป็ด-ไก่)
ค. กลุ่มสัตว์น้ำ / สัตวแพทย์สาธารณสุข (ปลา/กุ้ง)
ง. กลุ่มสัตว์ป่า / สัตวแพทย์สาธารณสุข (ช้าง/สัตว์อื่น ๆ)

โดยสัตวแพทย์อาสา จะให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ผ่าน จ.ส.100 ทางโทรศัพท์ ทุกวันอาทิตย์

คำปรึกษา-แนะนำกรณีฉุกเฉิน การเจ็บป่วยของสัตว์ในยามวิกาล คำถามจะผ่านเจ้าหน้าที่ของ จ.ส.100 จะคัดเลือกเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เท่านั้น โดยติดต่อสัตวแพทย์เวรประจำคืน

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาในช่วงเวลาวิกาล

  • เจ้าหน้าที่ จ.ส.100 จะคัดเลือกเฉพาะรายฉุกเฉิน โทรศัพท์ ติดต่อสัตวแพทย์อาสาประจำคืน
  • สัตวแพทย์อาสาให้คำแนะนำก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ จ.ส.100
  • จ.ส. 100 สรุปรายฉุกเฉินและบันทึกการปฏิบัติ งานของสัตวแพทย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคืน ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น

แผนภูมิการทำงานโครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส. 100

wpe2.jpg (29523 bytes)

การเข้าร่วมโครงการ

สมัครเป็นสัตวแพทย์อาสาสมัคร มายังสัตวแพทยสมาคมฯ

สมาคมฯ จะเปิดการอบรมสัตวแพทย์อาสาสมัคร เพื่อให้ความรู้ และทักษะการทำงานกับอาสาสมัครทุกท่าน

สมาคมฯ จะแจ้งตารางการปฏิบัติงาน “เดือนละครั้ง” เมื่อถึงวันกำหนด เพียงแต่เราอยู่ที่บ้าน พร้อมโทรศัพท์ ทาง จ.ส. 100 จะเป็นผู้ติดต่อมายังเรา “ปฏิบัติการทันที”

สนใจมัครเป็นสัตวแพทย์อาสาร่วมโครงการ กรุณากรอกรายละเอียดและส่งใบสมัคร
ได้ที่…

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถ. พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

หรือ โทรสาร 2528773


ข้าพเจ้าภูมิใจในวิชาชีพสัตวแพทย์และพร้อมเข้าร่วม

“โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส. 100”

นายสัตวแพทย์/สัตวแพทย์หญิง _______________________________________

สัตวแพทยบัณฑิต รุ่นที่ _______ สถาบัน  _______________________________

หน่วยงาน _____________________________________________________

ที่อยู่ __________________________________________________________

______________________________________________________________

โทรศัพท์ __________________________ โทรสาร ______________________

บ้าน __________________________________________________________

______________________________________________________________

โทรศัพท์ ___________________________ โทรสาร _____________________

โทรศัพท์มือถือ _______________ วิทยุติดตามตัว _______ เรียก ___________

E-mail : _______________________________________________________

มีความจำนง สมัครเป็น...

( ) สัตวแพทย์อาสาสมัครประจำคืน ให้คำแนะนำกรณีฉุกเฉิน

( ) วิทยากรให้ความรู้และตอบคำถามทางสัตวแพทย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันอาทิตย์) ในหัวเรื่องที่ท่านมีความชำนาญ

………………………………………………………………(โปรดระบุ)

( ) แจ้งเวลาทำการของคลีนิคท่าน เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ   และจังหวัดต่าง ๆ ร่วมในโครงการฯ

“เรามาเปิดบทบาทวิชาชีพสัตวแพทย์สู่สังคมร่วมกัน”

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สัตวแพทยสมาคมฯ โทรศัพท์ 2551309,2528773