Make your own free website on Tripod.com


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2544

ณ ห้องประชุมอาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สมาชิกมาร่วมประชุมจำนวน 109 คน

วาระที่ 1 เปิดประชุม

นายสัตวแพทย์ระพีพงศ์ วงศ์ดี นายกสัตวแพทยสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ

ประชุมตามวาระ


วาระที่ 2 การบรรยายพิเศษเรื่อง พลังฮวงจุ้ย ต่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน โดย นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ ศรีสะอาด

การบรรยายพิเศษเรื่อง ฮวงจุ้ย ต่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เรื่องฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ของชาวจีนโบราณซึ่งอาศัยทิศและสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นหลัก เพื่อความสิริมงคลของชีวิต โดยการหาระหัสของตัวเองว่าเราถูกโฉลกกับทิศอะไร ซึ่งระหัสที่ดีจะเหมาะสมกับทิศทางที่ดีการหาตำแหน่งที่ดีในบ้านให้เหมาะสม สีประจำธาตุต่าง ๆ เช่น ธาตุน้ำ (สีดำ สีน้ำเงิน) ธาตุไม้ (สีเขียว) ธาตุไฟ (สีแดง ชมพู) ธาตุดิน (สีเหลือง) ธาตุทอง (สีขาว สีทอง) ธาตุประจำทิศต่าง ๆ รูปทรงกับธาตุต่าง ๆ เช่น ไฟ ทอง น้ำ ต้นไม้ บ้าน กับ สิ่งเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในบ้านประตูกับตำแหน่งที่ดีในบ้าน และ ปีและเดือนที่ห้ามและเหมาะสมต่าง ๆ

การบรรยายเรื่อง ฮวงจุ้ย นี้เป็นที่น่าสนใจมาและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประวันของทุนคนในการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน


วาระที่ 3 การแก้ไขกฎข้อบังคับของสมาคมฯ

รศ.นายสัตวแพทย์สุวงศ์ ศาสตรวาหา เป็นประธานในการแก้ไขกฎข้อบังคับของสมาคมฯประจำปี พ.ศ.2544 


วาระที่ 4 สรุปกิจกรรมและและรับรองงบดุล

4.1   สรุปกิจกรรมประจำปี 2543

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต เลขาธิการสมาคมฯ ได้สรุปกิจกรรมประจำปี 2543 ของสมาคมฯดังนี้

4.1.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมฯ นับจากการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 (3/2543) จนถึงปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการประชุมครั้งพิเศษ ในพิธีมอบงานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ (วาระ 2543 2544) 

วันที่ 21 เมษายน 2543 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา และได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

4.1.2  วันสถาปนาสัตวแพทยสมาคมฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2543 สัตวแพทยสมาคมฯ ครบรอบปีที่ 52 โดยบริจาคเงินแก่ทางโรงพยาบาลสงฆ์ จัดตั้ง  "กองทุนสัตวแพทยสมาคมฯ"

4.1.3  การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2543 

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษา ตามที่ผู้มอบเป็นเงินกองทุนไว้ และให้สัตวแพทยสมาคมฯ ดำเนินการทั้งสิ้น 6 ทุนดังนี้

1. ทุนหลวงชัยอัศวรักษ์ 1 ทุน ๆ ละ 6,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นางสาวกนกวรรณ แซ่โง้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ทุน น.สพ.ดร.ทศพร สุทธิคำ 1 ทุน ๆ ละ 6,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นางสาวอรพรรณ อาจคำภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ทุน คุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ 1 ทุน ๆ ละ 6,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นายจเร พระนิมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4. ทุน น.สพ.จรัส สืบแสง 1 ทุน ๆ ละ 6,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นางสาวอุบลพรรณ วีระโจง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ทุน สพ.สรร อักษรานุเคราะห์ 3 ทุน ๆ ละ 6,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นางสาวปรกต กุลไชยวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวพุทธชาด คาดสนิท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายนัทพงศ์ สุพิมล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ทุน สพ.ญ.วรรณี เมืองเจริญ 2 ทุน ๆ ละ 10,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ นางสาวจุฑาทิพย์ เขียวเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกฏษณ์ วีระวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.4  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ สพ.บ.รุ่น 58

งานต้อนรับบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่น 58 วันฟ้าใส รวมใจฟ้าหม่น 43 จากรั้วมหาวิทยาลัย.ถึงวัยเกษียณ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีบัณฑิตจากคณะสัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 180 คน และมีรุ่นพี่ร่วมงานประมาณ 300 คน โดยนายกสัตวแพทยสมาคมฯ เป็นประธานจัดงานฯ และกล่าวให้โอวาทบัณฑิตใหม่

4.1.5  งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ในงาน วันฟ้าใส รวมใจฟ้าหม่น43 จากรั้วมหาวิทยาลัย.ถึงวัยเกษียณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีสมาชิกผู้เกษียณอายุในปีนี้สำรวจได้ 10 ท่าน ได้แก่ 1) น.สพ.แอบ คงทน 2) สพ.ญ.ทิพา ตันติเจริญยศ 3) สพ.ญ.วัฒนา ศรีสองเมือง 4) น.สพ.โพธิ์ธวัช รัตนโชติ 5) สพ.ญ.อุราศรี ตันตสวัสดิ์ 6) น.สพ.นิมิต ลีสิริกุล 7) น.สพ.ประพันธ์ เกษสังข์ 8) สพ.นุกุล สิทธิประการ 9) สพ.สมชัย อมรกุล 10) น.สพ.ไพรัตน์ เอื้ออารีย์

4.1.6  วารสารสัตวแพทยสาร

เป็นวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดพิมพ์แจกแก่สมาชิกฯ เป็นประจำจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 51 ฉบับที่ 1 2 โดยมี สพ.ญ.ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ เป็นสาราณียกร สมาชิกสามารถสืบค้นบทคัดย่อของสัตวแพทยสาร ได้จากฐานข้อมูล เช่น Medline Veterinary Bulletin และโฮมเพจของสมาคมฯ ตั้งแต่ปีที่ 45 จนถึงปัจจุบัน

4.1.7  งานฝ่ายทะเบียน

ในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิกเพิ่มขึ้น 111 คน ฝ่ายทะเบียนได้ทำการสำรวจข้อมูลของสมาชิก และที่อยู่ให้ถูกต้องและทันสมัยและได้มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกลำดับที่ 1999 2000 และ 2001 ด้วย

4.1.8  สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2543

ัตวแพทยสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ มีนโยบายดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2543 นี้ รศ.น.สพ.ดานิศ ทวีติยานนท์ เป็นประธานคณะทำงานสรรหาฯ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2543 คือ 

4.1.9  การจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่ง 

สมาคมได้จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543 ณ โคลัมบัสโบว์ล พิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต โดย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานฝ่ายหารายได้ มีทีมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 151 ทีม

4.2 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ

4.2.1   การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 26

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 17 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งได้รับเกียรตจาก ฯพณฯ องคมนตรี ดร.อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และการปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยง มีสมาชิกและผู้สนใจร่วมประชุมประมาณ 600 คน

4.2.2  การจัดสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมฯ ได้ร่วมกับ N.C.C.Management & Development Co.,Ltd. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทสัตวแพทย์ในด้านความปลอดภัยของอาหาร" (The Roles of Veterinarian in Food Safety) ในงาน VIV Asia 2001 วันที่ 15 มีนาคม 2544 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 2 ศูนยการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.3  กิจกรรมทั่วไป

4.3.1 การทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 100,000.00 บาท ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 เวลา 9.00 น.

4.3.2  พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 

สัตวแพทยสมาคมฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ.2505 โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างรอการนำเสนอสู่สภาฯ ต่อไป

4.3.3  กิจกรรมร่วม FAVA

สัตวแพทยสมาคมฯ ส่งสมาชิกรับทุนฝึกอบรมของสมาคมสัตวแพทย์ญี่ปุ่นVeterinary Training Program For Asian Veterinarian (VTPFAV) เป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ตั้งแต่ เมษายน 2543 ถึง มีนาคม 2544 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนฝึกอบรมคือ น.สพ.เชิดชัย กำวิจิตรรัตนโยธา และ น.สพ.สมนึก เต็มวุฒิโรจน์ จากกรมปศุสัตว์ และ อ.น.สพ.นพดล พิฬารัตน์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมประชุมกรรมการบริหาร FAVA ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมไทเป คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศไต้หวัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ FAVA Officers ผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลี และไทย โดยที่ประชุมได้เลือกประธาน FAVA คนใหม่ คือนายกสัตวแพทยสมาคมของประเทศไต้หวัน และผู้แทนของสัตวแพทยสมาคมฯ ประเทศเป็นผู้ตรวจสอบ (auditor) และร่วมประชุม FAVA Congressครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 30 พฤศจิกายน 2543ที่ประเทศไต้หวันด้วย

4.3.4  กิจกรรมกับ WVA

ทางสมาคมฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์โลก (WVA)

4.3.5  การรับรองมาตรฐานการศึกษา

สัตวแพทยสมาคมฯร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ ของทบวงมหาวิทยาลัย

4.3.6  แสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2543

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้จัดทำโล่แสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ประจำปี 2543 ได้แก่ ศ.น.สพ.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

4.3.7  การส่งบัตรอวยพรสมาชิกเนื่องในวาระปีใหม่

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ฉลองสหัสวรรษใหม่ ให้แก่ สมาชิกสมาคมฯ และผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 2000 แผ่น

4.3.8  กิจกรรมร่วมสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

น.สพ.โสภณ เมืองเจริญ เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ร่วมประชุมมนตรีและร่วมจัดนิทรรศการในเรื่อง โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 และศูนย์ติดตามเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เมื่อวันที่ 18 23 สิงหาคม 2543  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.3.9  กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์ 

สพ.ญ.คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ เป็นผู้แทนของสมาคม เป็นกรรมการฯ ของมูลนิธิฯ

4.3.10  ผู้แทนสมาคมฯ ในคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

น.สพ.โสภณ เมืองเจริญ เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ในคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

4.3.11  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสัตวแพทย์

เลขาธิการสัตวแพทยสมาคมฯ ร่วมแนะนำสัตวแพทยสมาคมฯ แก่นิสิตปีสุดท้ายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2543

4.3.12  การเข้าร่วมเป็นภาคีสัตวแพทย์

สัตวแพทยสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพ โดยมีการประชุมทุก 2 เดือน อย่างต่อเนื่อง

4.3.13  โครงการสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้มอบหนังสือสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100 จำนวน 200 เล่มแก่ คุณปีย์ มาลากุล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เพื่อเผยแพร่สาธารณชน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4.3.14  กิจกรรมสงเคราะห์สัตว์

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทย จัดอาสาสมัครสัตวแพทย์และนิสิตของชมรมต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยฉีดวัคซีนและฉีดยาคุมกำเนิดแก่สุนัขตามชุมชนต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2543 และสมาคมฯได้มอบวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2500 โด๊ส แก่ทางหน่วยพิทักษ์สัตว์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 เวลา13.30 น. ณ ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมฯ นอกจากนี้ผู้แทนสมาคมฯได้ร่วมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศในการแก้ไขภาพพจน์ของประเทศไทยในการทารุณกรรมสัตว์ และร่วมเป็นคณะทำงานในการดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

4.3.15  การจัดทำข้อบังคับสมาคมฯ

สัตวแพทยสมาคมฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งได้จัดทำเมื่อ พ.ศ.2524 โดย ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เป็นประธานคณะทำงานฯ

4.3.16  การประชาสัมพันธ์

สัตวแพทยสมาคมฯ ได้ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และติดตามความคืบหน้าทาง http://www.veterinary.or.th และ E mail: TVMA@ veterinary.or.th

4.4   แถลงงบดุลประจำปี 2543

สัตวแพทย์หญิงคณารัตน์ หรินทรานนท์ ได้นำเสนองบดุลประจำปี 2543 ตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ ทั้งนี้ นางสาวสุนี ตั้งในคุณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2902 ได้ตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีรายการบัญชีและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 สรุปได้ดังนี้

4.4.1 งบดุลแยกได้เป็น

1. สินทรัพย์ รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 6,744,435,31 บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ภาษีเงินได้ หัก  ณ ที่จ่าย

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อาคารและครุภัณฑ์

สินทรัพย์อื่น ๆ ได้แก่ เงินมัดจำและเงินประกัน

2. หนี้สินหมุนเวียน ภาษีเงินได้ค้างจ่าย รวม 34,322.16 บาท

3. ทุนของสมาคมฯ ได้แก่ เงินกองทุนทั่วไป เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษา รวม 6,744,435.31 บาท

4.4.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.  รายได้มาจากค่าสมัครสมาชิก เงินบริจาค รายได้ค่าโฆษณาในสัตวแพทยสาร รายได้จากการจัดกิจกรรม ดอกเบี้ยเงินฝากรวม 3,623,264.62 บาท

2.  ค่าใช้จ่าย ได้แก่ การบริจาคทุนตามวัตถุประสงค์ บริจาคการกุศล ค่าใช้ในการทำหนังสือสัตวแพทยสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร และภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็น เงิน 2,589,384.49 บาท

ดังนั้นในรอบปี 2543 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจำปี 1,033,880.13 บาท


วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอ

 

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิงปนันท์ ธนเจริญวัชร

ผู้จดบันทึกการประชุมฯ