Make your own free website on Tripod.com

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วาระปี 2543 - 2544)


นายสัตวแพทย์ ระพีพงศ์ วงศ์ดี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

  อธิบดีกรมปศุสัตว์

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 (ปีการศึกษา 2540-2541)

ประวัติการทำงาน :

 • พฤษภาคม 2513 - เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์โท กองวิชาการ
 • ตุลาคม 2523 - ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
 • ตุลาคม 2529 - ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตุลาคม 2533 - ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคระบาด
 • สิงหาคม 2539 - ปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
 • ตุลาคม 2540 - รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • ตุลาคม 2541 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตุลาคม 2542 - อธิบดีกรมปศุสัตว์

สถานที่ติดต่อ :

 • กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 6534444