Make your own free website on Tripod.com

การประกาศเกียรติคุณ
สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี
2542
 
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


โลกกำลังปรับตัวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่วิชาชีพสัตวแพทย์ได้ก้าวไปมีบทบาทต่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนมากขึ้นทุกวัน ด้วยความเป็นวิชาชีพแห่งศาสตร์และศิลป์ของวิทยาศาสตร์ การแพทย์และวิทยาศาสตร์การเกษตร ควบคู่กันทั้งด้านอาหารใจ และอาหารกาย ของผู้คนทุกระดับชั้น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภูมิใจกับผลงานของสัตวแพทย์ ตระหนักถึงบทบาทและคุณความดีที่สมาชิกได้บำเพ็ญ ประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ จึงได้พิจารณามอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ให้กับผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่าง เพื่อปรากฎแก่สาธารณะ ในวโรกาสพิเศษ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยกย่องสัตวแพทย์ที่มีผลงาน เป็นเลิศต่อสาธารณะ เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2542

สายงานวิชาการ  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กิจจา  อุไรรงค์
สายงานธุรกิจ   นายสัตวแพทย์ มาโนช  เฟื่องฟูพงศ์
นายสัตวแพทย์ นพพร  วายุโชติ
สายงานเผยแพร่ วิชาชีพและบริการสังคม รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. อัจฉริยา ไศละสูตรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กิจจาอุไรรงค์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กิจจา  อุไรรงค์ สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานวิชาการ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Post Graduate Certificate in Disease of Swine มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้นำความรู้ความชำนาญด้านสัตวแพทย์เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมนานาประเทศ

รศ. .สพ. กิจจา  อุไรรงค์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท เมื่อปี 2520, ได้รับการเลื่อนขั้นทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2526 และรองศาสตราจารย์ ปี 2530 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกว่า        22 เรื่อง, แต่งและเรียบเรียงตำราด้านโรคและการจัดการสุขภาพสุกร 4 ชุดตำรา, ร่วมสร้างทีมงานหมอหมูเกษตรศาสตร์ และร่วมประดิษฐ์คิดค้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฝ้าวิเคราะห์เพื่อการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มสุกร ฉบับภาษาไทย โปรแกรมหมอหมูเกษตรศาสตร์, เป็นที่ปรึกษาฟาร์มสุกรทั่วประเทศ รวมแม่พันธุ์กว่า 40,000 แม่ หรือคิดเป็นหมูขุนกว่า 900,000 ตัวต่อปี นอกจากนั้น ท่านยังมีผลงานด้านการบริหารอื่น ๆ มากมาย รวมทั้งตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

กว่า 17 ปี ที่ รศ. .สพ. กิจจา  อุไรรงค์ ได้ทุ่มเทให้กับงานวิชาการ เพื่อปลูกฝังแนวทางการทำงานของสัตวแพทย์ ที่เชื่อมโยงความรู้ การจัดการสุขภาพและผลผลิตทุกแขนงวิชา ให้     สัตวแพทย์ทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาฟาร์มสุกรได้อย่างชัดเจน ช่วยให้มาตรฐานในฟาร์มสุกรและผลผลิตของประเทศโดยรวมพัฒนาขึ้น จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป ผลงานที่สำคัญอีกประการคือ การสร้างบัณฑิตสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุกร ออกรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านได้ทุ่มเทจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์ เกษตรกร และวิชาชีพสัตวแพทย์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงาน          ครอบครัว สังคม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยกย่องรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กิจจา อุไรรงค์ เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานวิชาการ  ประจำปี 2542 เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

นายสัตวแพทย์ มาโนช  เฟื่องฟูพงศ์

นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์  สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MINI MBA รุ่นที่ 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลักดันให้ธุรกิจยาสัตว์เป็นฟันเฟืองหนึ่งของการพัฒนาปศุสัตว์ และเป็นแบบอย่างให้สัตวแพทย์ที่ทำงานด้านยาสัตว์ ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถ ของสัตวแพทย์ในการเข้าช่วยเหลือเกษตรกร

ความมุ่งมั่นในวัยเด็ก จากโรงเรียนบ้านบางโหมด อำเภอขนอม จ. นครศรีธรรมราช อยากจะเป็นสัตวแพทย์ และเมื่อได้จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ ได้ตัดสินใจเริ่มชีวิตการทำงานในตำแหน่งพนักงานส่งเสริม และวิชาการ กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อินเอ็กซ์ จำกัด และได้พัฒนาเติบใหญ่ ในสายงานรับผิดชอบหน่วยงานเวชภัณฑ์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 7 บริษัท มูลค่ากว่า 2000 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัย นายสัตวแพทย์ มาโนช  ร่วมผลักดันให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด อยู่ภายใต้กฎ-กติกาของสังคม สร้างสรรสิ่งดีต่อสังคม และให้ธุรกิจเวชภัณฑ์ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ นานาประเทศ

จากบุคลิกภาพ ความจริงใจ ความรับผิดชอบต่องาน ต่อลูกค้า เกษตรกร และต่อสังคม นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ ได้อุทิศตนต่อสาธารณประโยชน์ สร้างสรรวิชาชีพสัตวแพทย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม และเป็นนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อสังคม และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้น เช่น โครงการสัตวแพทย์อาสา จส. 100 , การเปิดบทบาทสัตวแพทย์สู่วงกว้าง ในงานวิฟเอเซีย และร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายปศุสัตว์

ด้วยความมุ่งมั่น นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ ผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างของสัตวแพทย์ธุรกิจ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอยกย่องนายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์  เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง ในสายงานธุรกิจ ประจำปี 2542 เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

 

นายสัตวแพทย์ นพพร  วายุโชติ

             นายสัตวแพทย์ นพพร  วายุโชติ  สัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นสัตวแพทย์ที่เปิดบทบาทตนเองสู่การดูแลธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรกว่า 2,000 ครอบครัวทั่วประเทศ

นายสัตวแพทย์ นพพร  วายุโชติ เริ่มการทำงานในตำแหน่งพนักงานวิชาการของเครือบริษัท เบทาโกร จำกัด ได้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า แก้ปัญหาโรคระบาดที่พบมากมาย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เป็นแรงผลักดันให้นายสัตวแพทย์ นพพร  วายุโชติ ซึ่งมีความรู้ทางสัตวแพทย์ เป็นทุนส่วนตัวอยู่แล้ว นำความคิดด้านการตลาด การจัดการธุรกิจ การเปิดบทบาทสู่ธุรกิจอาหารสัตว์ การพัฒนาทีมงานร่วมกับเกษตรกรด้านโครงการไก่กระทง ไก่ไข่ สุกร ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และนำเงินตราเข้าประเทศมากมาย