Make your own free website on Tripod.com

 

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครสัตวแพทย์ประจำสมาคม ฯ


ด้วย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีความประสงค์จะรับสมัครสัตวแพทย์ประจำสมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.  วุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

  2.  สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา ในศูนย์สัตวแพทย์อาสา ซึ่งมีขอบข่ายงานดังนี้

  • กิจกรรมของหน่วย สัตวแพทย์กู้ชีวิต

  • รับเรื่องที่องค์กรหรือผู้ขอรับบริการทางสัตวแพทย์จากสมาคมฯ

  • ดูแลฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศทางสัตวแพทย์ของสมาคมฯ

  • ติดต่อประสานงานในตำแหน่งเลขานุการของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการสัตวแพทย์อาสา

  • เป็นผู้แทนสมาคม ฯ ในงานที่ได้รับมอบหมาย

3.  สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญาจ้าง (1 ปี)

4.  สามารถขับรถยนต์ได้

กำหนดวันรับสมัคร

วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2544

กำหนดวันสอบคัดเลือก

วันที่ 18 มิถุนายน 2544 เวลา 9.00 12.00 น. ณ. ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมฯ

หลักฐานที่นำมาสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 รูป

  2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  3. หลักฐานการศึกษา (สำเนาTranscript หรือ ปริญญาบัตร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามรายละเอียดและขอยื่นใบสมัครได้ที่ 
ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมฯ
เลขที่ 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 255 1309 และโทรศัพท์/ โทรสาร 252 8773
 ในวันและเวลาราชการ

 

  ประกาศ ณ. วันที่ 25 พฤษภาคม 2544

นายกสัตวแพทยสมาคมฯ