Make your own free website on Tripod.com

แบบแสดงภาระงานของนายสัตวแพทย์ประจำสัตวแพทยสมาคมฯ

 

ตำแหน่งงาน                    นายสัตวแพทย์

จำนวนอัตรา                            1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

12,000 บาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(กิจกรรม – โครงการ)

ปริมาณงานที่ทำ

ร้อยละ

ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.       งานอำนวยการศูนย์สัตวแพทย์อาสา เช่น

-     เป็นเลขานุการของกิจกรรม “ศูนย์สัตวแพทย์อาสา”

2.       งานสัตวแพทย์สู่ชุมชน

-          ติดต่อประสานงานกับสื่อและผู้ร้องขอความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพสัตว์

-          ให้ความร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ด้านสัตวแพทย์

-          เตรียมและมีความพร้อมในการออกหน่วยเคลื่อนที่

-          กรณีสัตว์ป่วยเข้ารับการดูแลที่สถานพยาบาลสัตว์ติดตามสัตว์ป่วยที่ศูนย์สัตวแพทย์อาสาได้

-          ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและสื่อในความรู้ด้านสัตวแพทย์

3.       งานเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์

-          จัดทำบทความเผยแพร่ความรู้ทางเวบไซด์และสื่อต่างๆ

-          เป็นผู้ประสานงานกับสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100

4.       งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          ปรับปรุงเวบไซด์ของสมาคมฯ ได้ทันสมัย ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

-          จัดทำและพัฒนางานข้อมูลความรู้ทางสัตวแพทย์

5.       งานธุรการของกิจกรรมฯ

-          ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ในงานเฉพาะกิจ เช่น จัดทำนิทรรศการเผยแพร่บทบาทของศูนย์ต่อสาธารณชน

-          งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

30

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

10

รวม

100

     สัดส่วนภาระงานนี้ ยึดเวลาปฏิบัติงานเต็ม 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยมีเวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น.