สัตวแพทยสมาคมฯคือใคร 

นับตั้งแต่วันสถาปนาสมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2491 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่วิชาชีพสัตวแพทย์ ที่ทรงรับสมาคมฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนบัดนี้ 50 ปีแล้ว ที่สัตวแพทยสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมกว้างขวางขึ้น และมีภาระกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นลำดับ

สมาคมฯมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2524 มีดังนี้ 

1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
4. ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์ 
5. ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร 
6. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม 
7. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่นทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

การดำเนินงานของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมฯ และคณะกรรมการกลางสามัญโดยได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิก และมีวาระอยู่ในตำแหน่งสมัยละ 2 ปี

| สัตวแพทยสมาคม | บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม |
| ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อสมาคม | websiteอื่น | มีอะไรใหม่ | กลับไปหน้าแรก |