• ประกาศรับสมัคร รับสมัครสัตวแพทย์ประจำสมาคม 

 • สัตวแพทยสภา... เลือกตั้ง...

 • สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2545

 • การประชุมวิชาการสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 28

   ประกาศ     เรื่อง  รับสมัครสัตวแพทย์ประจำสมาคม ฯ

ด้วย  สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์     มีความประสงค์จะรับสมัครสัตวแพทย์  ประจำสมาคมฯ  จำนวน  1  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •   วุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

 •   สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา  ในสัตวแพทยสมาคมฯ  ซึ่งมีขอบข่ายงานดังนี้

 •   สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญาจ้าง (1 ปี)

 •  สามารถขับรถยนต์ได้

กำหนดวันรับสมัคร                วันที่  13  -  30  สิงหาคม  2545

กำหนดวันสอบคัดเลือก               วันที่  9  กันยายน  2545  เวลา  9.00 – 12.00.
                           ที่ทำการสัตวแพทยสมาคม ฯ

หลักฐานที่นำมาสมัคร

 •  รูปถ่าย  1  รูป

 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • หลักฐานการศึกษา (สำเนา Transcript และปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา)

 • ใบประกอบการบำบัดโรคสัตว์ 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  สอบถามรายละเอียดและขอยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมฯ   เลขที่  69/26  ซอยปทุมวันรีสอร์ท  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ   โทรศัพท์  02 - 2551309 และโทรศัพท์/ โทรสาร  02 - 2528773 ในวันและเวลาราชการ


  สัตวแพทยสมาคมฯ ได้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ โดยได้นำเงินรายได้บางส่วน จากการ จัดประชุมวิชาการ และการ แข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศลในปี 2543-2544  ขึ้นทูลเกล้าถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย จำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสัตวแพทยสมาคมฯพร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแทนพระองค์  
เมื่อวันจันทร์ที่ 20  พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


   "สัตวแพทยสภา"  เลือกตั้ง

    
ในที่สุด ...วิชาชีพการสัตวแพทย์  ก็เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ มีผลบังคับใช้สมดังความหวังของพวกเราซึ่งรอคอยมานานกว่า 10 ปี ...วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.. 2545 ได้ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 และมีผลบังค้บใช้แทน พ... ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.. 2505 มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล การประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ และยังมีหน้าที่รับรองผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่นเดียวกับวิชาชีพสาขาอื่น ๆ    
             
  ในระยะแรก คณะกรรมการสัตวแพทยสภาประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นนายกสัตวแพทยสภา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย  นายกสมาคมผู้ประกอบการ บำบัดโรคสัตว์ และนายกสัตวแพทยสมาคม  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมไประยะหนึ่งแล้ว ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกมาเป็นกรรมการอีก 14 คน  โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้  และประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 21 สิงหาคม 2545 จึงเป็นภาระหน้าที่ของสัตวแพทย์ทุกคนที่จะต้องเข้ามาร่วมมือ ร่วมใจกันใช้สัตวแพทยสภาให้เกิดประโยชน์ต่อการเชิดชูเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ด้วยการไปเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาโดยการโหวตทางไปรษณีย์

   

 ขอทราบรายละเอียดและทราบความเป็นมาของ ...วิชาชีพการสัตวแพทย์และสัตวแพทยสภา ได้ที่ 
 
คุณหมอคนึงนิจ รังสิธนานนท์ และคุณหมอสุวรรณี ท้วมแสง 

สำนักงานสัตวแพทยสภา
   ฝ่ายควบคุมการบำบัดโรคสัตว์  กองสัตวรักษ์  
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  


  สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำ ปี   2545   สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีการคัดเลือกสัตวแพทย์ผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ มีคุณความดีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น “สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2545”  ใน 3 สายงานคือ
          สายงานวิชาการ 
          สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม 
          และสายงานธุรกิจ  
เพื่อประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่
28 ประจำปี 2545 ในวันที่ 9  ตุลาคม  2545    โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 28

      สัตวแพทยสมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 28 ประจำปี 2545 ระหว่างวันที่ 9–10–11 ตุลาคม 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมจะประกอบด้วยการอภิปราย การบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการ นิทรรศการเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และอื่นๆ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้เช่นทุกปี สมาชิกผู้สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการ โปรดส่งบทคัดย่อไปยังสัตวแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 สำหรับเรื่องเต็มให้ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม  2545

     อัตราค่าลงทะเบียน ของสมาชิกสมาคมก่อนวันที่  30  กันยายน 2545 เป็นเงิน 1,200 บาท และหลังวันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นเงิน 1,500บาท สมาชิกสนใจสอบถามโดยรายละเอียดได้ที่สัตวแพทยสมาคม ฯ  
ทรศัพท์  02 - 2551309 และโทรศัพท์/ โทรสาร  02 - 2528773


  รวมเรื่อง ออกอากาศทางจส.100  


joso-01.gif (8513 bytes)

ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่นี่
รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯที่เปิดทำการในเวลากลางคืน


ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
ในการจัดซื้อลิ้นหัวใจกับ จส. 100 ซึ่งเป็นการกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการให้ชีวิตแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ


โดยกรุณาบริจาคผ่านทางสัตวแพทยสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้
สัตวแพทยสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ขอเชิญสัตวแพทย์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เป็นสมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯแล้วได้อะไร

ติดต่อกับสัตวแพทยสมาคมฯได้ทุกวันเวลาราชการ
และสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี่


"คอลัมน์สัตว์เลี้ยง" ขอนำเสนอ เลี้ยงสัตว์อย่างไรจึงจะปลอดภัย สำหรับคนที่คุณรัก และ "บ๊อกๆ เหมียวๆ" ***


อย่าลืมว่า... คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่านมีประโยชน์ต่อ การปรับปรุงเวบไซท์นี้อย่างมาก โปรดสละเวลาสักนิด ส่ง e-mail มาทักทาย เราบ้าง ที่ TVMA@veterinary.or.thสินค้าราคาพิเศษ โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ตรวจดูรายการสินค้าต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้รับบริจาคจากสมาชิกเพื่อจำหน่ายหารายได้ เข้าสมาคมฯได้ ที่นี่


บัตรโทรศัพท์ ที่ระลึก 50 ปี สัตวแพทยสมาคมฯ มีจำหน่ายแล้วจับจองเป็นเจ้าของได้ ติดต่อที่สัตวแพทยสมาคมฯ

animt5.gif

กรุณา set ความละเอียดของจอที่ 800x600 pixels, 64K หรือ 16.7ล้านสี,
medium sized font ในการชม webpage นี้

| สัตวแพทยสมาคม | บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม |
| ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อสมาคม | websiteอื่น | มีอะไรใหม่ | กลับไปหน้าแรก |