บทบาทของสัตวแพทยสมาคมฯ


"การจรรโลงวิชาชีพ ซึ่งรวมทั้งพิทักษ์ปกป้องและเชิดชูวิชาชีพให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม

เพื่อให้มวลสมาชิกประกอบวิชาชีพอย่างมีฐานันดร"

สัตวแพทยสมาคมฯ เพื่อสมาชิก

ส่งเสริมความสัมพันธ์ในมวลสมาชิก เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมวิชาชีพให้มีการพัฒนาให้ทันสมัยทันวิทยาการแขนงอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี การพบปะสังสรรค์ส่งเสริมความสามัคคีในบุคคลวิชาชีพเดียวกัน เช่นงานต้อนรับบัณฑิตสัตวแพทย์ การแข่งขันกอล์ฟ การจัดทัศนศึกษา

สัตวแพทยสมาคมฯ เพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม

การให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เกษตรกร ให้คำแนะนำด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การออกรายการทีวี เช่น ปัญหาชีวิตและสุขภาพ รายการหมอประจำบ้าน รายการสาระน่ารู้ การสัมมนาทางวิชาการในเรื่องที่เป็นปัญหาระดับชาติ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูลสัตวแพทย์ (Veterinary Information Center, VIC) การบริจาคทรัพย์แก่สาธารณกุศล สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี ในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ การช่วยเหลือนิสิตสัตวแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมอบทุนการศึกษาทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน

สัตวแพทยสมาคมฯ ร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ

การเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สัตวแพทยสมาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ( The Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA)) โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสมาชิกของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวทท) ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สัตวแพทยสมาคมฯ ยกระดับและพัฒนาวิชาชีพ

การควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพและการศึกษาสัตวแพทย์ให้ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีฐานันดรในสังคม เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพเฉพาะสาขา องค์กรที่สำคัญที่สุดคือ " สัตวแพทยสภา" สัตวแพทยสมาคมฯ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัตินี้อยู่ เป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้เป็น พระราชบัญญัติที่สมบูรณ์ และดำเนินการเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ท่านจะร่วมมือกับสัตวแพทยสมาคมฯได้อย่างไร

สัตวแพทย์ทุกท่าน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตวแพทยสมาคมฯ สมาคมฯเป็นของท่าน โดยการสมัคร เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พบปะกับบุคคลในวิชาชีพเดียวกัน รวมพลังกันเพื่อประโยชน์ ของสัตวแพทย์ ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมฯจัดขึ้น เช่น การประชุมวิชาการ การอภิปรายสัมมนา การพบปะสังสรรค์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในสังคม อันจะนำประโยชน์มาสู่หน้าที่การงานของท่าน สมาคมฯพร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็น ขอให้ท่านร่วมมือกับสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯเป็นศูนย์รวมน้ำใจและพลังสามัคคีของสัตวแพทย์ทุกคน

สัตวแพทย์ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพ จงช่วยกันจรรโลงวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ยกระดับวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในวงสังคมและประเทศชาติ สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ แล้วความสำเร็จและ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้จะเป็นของท่าน

ติดต่อกับสัตวแพทยสมาคมฯได้ทุกวันเวลาราชการ

และสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี่

| สัตวแพทยสมาคม | บทบาทของสมาคม | ปฏิทินกิจกรรม |
| ข่าวสาร-วิชาการ | คอลัมน์สัตว์เลี้ยง | ถาม-ตอบ | ติดต่อสมาคม | websiteอื่น | มีอะไรใหม่ | กลับไปหน้าแรก |